หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561


ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย                  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

      ภาษาอังกฤษ              Bachelor of Political Science Program


2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย                    ชื่อเต็ม  :  รัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ                ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Political Science


3. วิชาเอก 

3.1 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)

3.2 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)


4. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ จำนวน 130 หน่วยกิต


5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระหว่างประเทศอาทิ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ของกรมและกลุ่มงานต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลส่วนงานกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และข้าราชการกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ


6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

   6.1 หลักสูตร

        6.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จำนวนไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต

        6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เรียนไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
   1. วิชาภาษาเรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
   2. วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
   3. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิตข. หมวดวิชาเฉพาะด้านเรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
   1. วิชาแกน  เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
   2. วิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต
      2.1 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

          วิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
          วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
     2.2 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          วิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า42 หน่วยกิต
          วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
   3. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
   4. วิชาสหกิจศึกษา  
เรียนไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิตค. หมวดวิชาเลือกเสรี      
เรียนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต

      

> คำอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ