อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

 ปริญญาเอก : 
 - ปร.ด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท : 
  - บธ.ม. (ตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี : 
  - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โทรศัพท์ : 02-160-1701
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
 อีเมล์ :w.suebsawad@gmail.com
อาจารย์ ดร.ธุวธิดา  สุวรรณรัตน์

หัวหน้าแขนงวิชาการเมืองการปกครอง


 ปริญญาเอก
   - สาขาการเมือง (อาเซียน) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาโท :
   - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาตรี :
   - สาขาวิชาบริหารรัฐกิิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บส่วนตัว www.elcim.ssru.ac.th/thuwathida_su/
 อีเมล์ :thuwathida.su@ssru.ac.th


อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ปริญญาเอก :
   - ปร.ด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท :
   - ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี :
   - ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ธรรมาธิราช
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/keratiwan_ka/
 อีเมล์ :keratiwan.ka@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
 ปริญญาเอก : 
   - ปร.ด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท :
   - ศศ.ม.(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน MPPM) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปริญญาตรี : 
   - ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 โทรศัพท์ : 02-160-1329
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/barameeboon_sa
 อีเมล์ : barameeboon.sa@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์   
ปริญญาเอก :
   - ปร.ด. (การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท
   - ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี :
   -  ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ
ปริญญาเอก :
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ปริญญาโท
   - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 ปริญญาตรี :
   - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
วิทยาลัยทองสุข
 เว็บส่วนตัว www.elcim.ssru.ac.th/chomchai_le/
 อีเมล์ : chomchai_le@ssru.ac.th

อาจารย์วีระพล วงศ์ประเสริฐ
 ปริญญาโท : 
  - ศศ.ม. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ร.ม. (การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี :
  - ศ.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บส่วนตัว www.elcim.ssru.ac.th/veerapon_vo/
 อีเมล์ :veerapon.vo@ssru.ac.th


อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
 ปริญญาโท : 
  - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาตรี :
  - ศศ.บ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 เว็บส่วนตัว www.teacher.ssru.ac.th/tawat_ph/
 อีเมล์ :tawat.ph@ssru.ac.th

อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง
 ปริญญาโท : 
  - ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี : 
  - น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 เว็บส่วนตัว www.elcim.ssru.ac.th/boriboon_ch/
 อีเมล์ :boriboon.ch@ssru.ac.th